ފަހީމް ފަހީމް

ފަހީމް

ނަފުރަތުގެ ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރާ ބިލް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް 106 ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު އަނބުރާ ނެގުމަށް ރާއްޖޭގެ 106 ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ.ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 106 ޖަމުޢިއްޔާއެއް ޝާމިލްވެގެން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިބިލު މަޖިލީ...

1 14 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU