ރިމާހް އިސާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ސިޔާސީ ޙަބަރަށް ޙާއްސަ

ރިމާހް އިސާ

މި ކުދިން އެދެނީ ލޯބިވާ މަންމައަަށް އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލުމަށް!

މާާތްﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް މި ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވަނީ ފިތުރަތުގެ ސާފުތާހިރުކަން މަތީގައެވެ. ވިހެއި ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވެވެން ދެން ބޭނުންވާނީ މައިވަންތަކަމުގެ ލޯތްބާއި ކުލުނެވެ. އެކަން ހާސިލްކޮށްދިނުމަށް ރެޔާާއި ދުވާލު ހޭހަންކުރާާ އ...

0 1 week ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU