ރިމާހް އިސާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ސިޔާސީ ޙަބަރަށް ޙާއްސަ

ރިމާހް އިސާ

އަދުގެ ހާލަތު ޔޫސޭގެ ޑްރާމާއިން!

މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ޔޫސުފް ރަފީއު (ޔޫސޭ)އަކީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް ފަރިތަ މޫނެކެވެ. ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާގެ އެޕިސޯޑްތަކުން ދިވެހިން ހެއްވާލިއިރު، އެއިން ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކީ ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ސީރިއަސް މައްސަލަތައް ހެއްވާމަޖާ ނަޒަރަކުން ގެނެސްދޭ އެޕިސޯޑެކެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަ...

2 9 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU