ރިމާހް އިސާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ސިޔާސީ ޙަބަރަށް ޙާއްސަ

ރިމާހް އިސާ

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ދިއުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ސަރުކާރު ބައިބައިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި ހާލަތުގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ދިއުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެބޭފުޅާ މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ބ...

2 5 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU