ރިމާހް ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ސިޔާސީ ޙަބަރަށް ޙާއްސަ

ރިމާހް

މީޑިޔާތަކަށް ތަފާތުކުރުމެެއް ނެތި ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދޭން މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ރައީސް އޮފީހުގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ

މީޑިޔާތަކަށް ތަފާތުކުރުމެެއް ނެތި ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދޭން މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކިބައިން އެދިއްޖެއެވެ.އެ ކައުންސިލުން މިފަދައިން އެދިފައިވަނީ ފުލެޓުތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމެޓީއާ ދެކޮޅަށް "ވޮއިސް" ނޫހުން ހުށައެޅި މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު މި ނޫހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއ...

0 19 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU