ރިމާހް އިސާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ސިޔާސީ ޙަބަރަށް ޙާއްސަ

ރިމާހް އިސާ

ރިޟްވާާންގެ މައްސަލައިގައި މި ސަރުކާރުން ދަނީ އދ.ގެ ވާކިންގ ގްރޫޕާއި އެކު މަސައްކަތްކުރަމުން: މިއުވާން

ގެއްލުވާލެވިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާންގެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ އދ.ގެ ވޯކިންގ ގްރޫޕާއި އެކު މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ޱމިއުވާން މިހެން ވިދާޅުވީ ރިޟްވާންގެ ...

0 2 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU