ރިމާހް އިސާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ސިޔާސީ ޙަބަރަށް ޙާއްސަ

ރިމާހް އިސާ

ޖަމްއިއްޔަތުލް ސަލަފް އުވާލުމަށް ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފި

މަޝްހޫރު ދީނީ ޖަމްެއިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ ޖަމްއިއްޔަތުލް ސަލަފް އުވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އަދި ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.ޖާާބިރު ވިދާޅުވީ ގާނޫނު އ...

0 1 hour ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU