ރިމާހް ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ސިޔާސީ ޙަބަރަށް ޙާއްސަ

ރިމާހް

ހިޔާގެ އެޗް7 ކެޓަގަރީގެ ނުގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އާންމުކޮށްފި

"ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ދަށުން ފުލެޓަށް އެދި H7ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މިހާތަނަށް ފޯނުން ނުގުޅިހުރި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައި ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ފޯމ...

2 7 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU