ލުބާނާ ހުސެއިން ލުބާނާ ހުސެއިން

ލުބާނާ ހުސެއިން

އާރާ 5

ގޭތެރެއަށް ވަދެ ދޮރުލައްޕާފައި އިރުކޮޅަކު ދޮރުގައި ލެގިލައިގެން އެ ދޫންޏާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން އާރާ ހުއްޓެވެ. މިހެން އިރުކޮޅަކު ހުރުމަށްފަހު އެ ދޫނި ފެނޭތޯ ކުޑަދޮރުން ބޭރުބަލާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދޫނި ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އާރާ ގޭގެ ގޯތިތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. އާރާ ސިއްސައިގެން ގޮސް ފަހަތަށް ޖެހެ...

0 2 months ago
އާރާ 4 0 2 months ago
އާރާ 3 0 3 months ago

އިތުރަށް