ކޮރޯނާ ވައިރަސް

އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާއި ގުޅިގެން ޓެކްސީތަކުން ބަދަލުތައް ފެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ޓެކްސީތަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކަކާއި އެކު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން، ކާރުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަން ފަށައިފިއެވެ.އެގޮތުން ބަލާލާއިރު ސަރުކާރުން ވަނީ ޓެކްސީ ދުއްވާ...

3 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU