އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިން ޖޫން މަހު ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް އެބައޮތް: ނަސީމް

އެސްޓަރަޒެނެކާ ވެކްސިންގެ ހަތްލައްކަ ޑޯޒް ޖޫން މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް މިހާރު ޖޫން ނިމުމުގެ ކުރިން ވެކްސިިން ލިބޭނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އެބައޮތްކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ކޮވިޑްގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ހެލްތު މި...

0 4 weeks ago