މުނިފޫހިފިލުވުން

"މަނީކަރުނިކާ" 100 ކްރޯޑްގެ ލިސްޓަށް

ކަންގްނާގެ ފިލްމު "މަނީކަރުނިކާ" 100 ކްރޯޑްގެ ލިސްޓަށް އަރައިފިއެވެ.ކިތަންމެ މަދު ބަޖެޓަކުން ހެދިނަމަވެސް ބޮލީވުޑްގެ ކޮންމެ ފިލްމަކަށްވެސް 100 ކްރޯޑް ރުފީސް ލިބެން އެފިލްމު އުފައްދާ ފާރާތުން ބޭނުންވެއެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށްވެސް ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ރިޒީލްކޮށްފައިވާއިރު ސަތޭކަ ކްރޯޑް ލިބިފައިވަނީ ވިކ...

0 2 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU