މުނިފޫހިފިލުވުން

އަކާލާގެ މިރޭގެ ޝޯވގަައި ސައިނާ!

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އަކާލާ ރެސްޓޯރެންޓަށް ހުކުރު ދުވަހަކީ ޚާއްސަ ދުވަހެކެވެ. އެއީ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ސްޓޫޑިއޯ "ހައުސް އޮފް މިއުޒިކް"އާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ ޚާއްސަ ދުވަހެވެ.އެގޮތުން މިރޭވެސް އަކާލާ ރެސްޓޯރެންޓްގައި ހައުސް އޮފް މިއުޒިކްގެ ...

1 4 weeks ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU