އުރީދޫ ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް 2021 – ރާއްޖެއާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު

Share on twitter
Share on telegram
Share on pinterest

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮކްޓޯބަރ 1-16 ކުރިޔަށް ދާ އުރީދޫ ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް 2021 ގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ- ސްރީލަންކާ ބައްދަލުކުރިމެޗު

ފޮޓޯ: ޢަލީ ޝައިބާން.

100%0%0%