ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް

ލަސްވެގެން 6 ޖަނަވަރީ 2021ގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ބަޔާންކޮށް ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020 ފަސްކުރުމަށާއި، އެ އިންތިޚާބާގުޅޭ އެ ނޫން ވެސް ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއް އެކަށައެޅުމުގެ ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައް...

0 2 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU