ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ކުރިކަމެއްކަމަށް އެކަނި ވިސްނައިގެން ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެ: މެއި 6 ކޮމެޓީ

2021 މެއި 06 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކީ ހަމައެކަނި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ކުރިކަމެއްކަމަށް ދެކިގެން އެ ތަހުގީގު އެންމެ ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް، އެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން އުފައްދާފައިވާ މ...

0 5 days ago