އަހަރުމެން ހަލާކުވެދަނީ އަމިއްލައަށް، އިދިިކޮޅެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ނިހާދު

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ ހަލާކުވެދަނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި، މިކަމަށްޓަކައި އިދިިކޮޅެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނިހާދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެކި ކަންކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިފަ...

2 3 days ago