އިލްހާމާއި ޝަރީފް ބުނަނީ ނޫނެކޭ. އަދީބް ޔާމީނޭ ބުނާއިރަށް މިމީހުން އެބަބުނޭ އާއެކޭ އާއެކޭ: ނަރީޝް

ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިލްހާމް އަހްމަދާއި، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝަރީފްއަށް އަދީބް ފައިސާ ދިންކަމަށް ބުނުމުން ބުނަނީ ނޫނެކޭ ކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީންއޭ ބުނާއިރަށް އިލްހާމާއި ޝަރީފްވެސް އާއެކޭ އާއެކޭ ކިޔާތެޅި ގަންނަގަތުމަކީ އަރަތެއްކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕަލް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ކައުންސިލް މެންބަރު ...

4 1 day ago