މަޖިލީހުގައި ޖަވާބުދާރީ ވާނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދިފާޢުގައި: މަލީޙު

ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޖިލީހަަށް ވަޑައިގެން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މަލީޙު ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސ...

0 6 hours ago