ސިޔާސީ

މަޖިލިސް ރައީސް މަޖިލިހަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވި މައުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވޭ: ނާޝިޒު

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ވިއްކާފައިވާ ބޮންޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން މަޖިލިހަށް ލިބެންޖެހޭ މައުލޫމާތު މަޖިލިހަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެ، މަޖިލިހުގެ ލަފައަކަށް އެދިވަޑައިގެން ރައްޔިތުން ހުށަހެޅުއްވާފައިވިޔަސް އެ ހިސާބުތައް ލިބިަފަ...

3 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU