ސިޔާސީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ކާކުކަން އޮޅިއްޖެ: ޝުޖާއު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ކާކުކަން އޮޅިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރާނީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރަކީ...

4 5 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU