ސިޔާސީ

ގައުމު ހިންގަން ނޭނގުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ކޮވިޑް-19 އަށް މަތިކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓަޖީ: ޑރ.މުއިއްޒު

ގައުމު ހިންގަން ނޭނގުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ކޮވިޑް-19 އަށް މަތިކުރުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓަޖީކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.ޑރ.މުއިއްޒު ވަނީ ގައުމު ހިންގަން ނޭނގުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ކޮވިޑް-19 އަށް މަތިކ...

4 2 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU