ސިޔާސީ

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ނަޝީދާއި ޝިފާޒް ކުރިމަތިލަނީ

ހުސްވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް މިހާރުވެސް އެމަގާމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.އެގޮތުން މިވަގުުތު އެޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ޕާޓީގެ ނައިބ...

0 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU