ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ޑރ.ވަހީދު ފެނުމުން ބާޣީއަށް ގޮވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ފެނުމުން ބާޣީއަށް ގޮވޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރ...

4 4 months ago