މިދިޔަ އަހަރު ނިމިފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ދެމައްސަލަ

މިދިޔަ އަހަރު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރުމުގެ 232 މައްސަލައެއް ކޯޓުތަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވަނީ ދެ މައްސަލަ ކަމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ޙުސައިން ޝަމީމްގެ ބްލޮގްގައި މިއަދު ޝާއިޢުކޮށ...

0 2 weeks ago