ޝަރުޢީ ނިޒާމް

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރާނެކަން ޔަގީން: ނިހާދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ނިހާދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ހިންގައިފިނަމަ ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީލޯންޑާ...

3 10 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU