ހުއްޓާނުލާ ކުރި ޕްރެޝަރަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެކްސިން!

ދިވެހި ލީގުގެ ކުޅުން މެދު ކަނޑާލުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެފްއޭއެމާ ކްލަބުތަކުން މެދު ނުކެނޑި ކުރި ޕްރެޝަރަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާ އޮފިޝަލުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެކްސިން ދޭން ނިންމިއިރު، ހައިރިސްކް ކެޓަގަރީގެ އެތައް ބަޔަކާ ...

1 1 week ago