ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު

ތިރީގައި މިވާ ބަސްކޮޅަކީ 1971ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ 16ވަނަ ދުވަހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށާޢި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސުމުއްވުލްއަމީރު އަލްމަރުހޫމް އިބްރާހިމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު ފޮނުއްވާފައިވާ މުހިންމު ސިޓީއެއްގައިވާ ބައިތަކ...

0 3 months ago