ADS BY COZUMEL

އައިއޯއައިޖީގެ ރަން މެޑަލް ކުޅުންތެރިންނަށް ސަރުކާރުން ފައިސާދޭން ނުނިންމާ: ތަރުޖަމާނު

- 4 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ނިމިގެންދިޔަ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރަން މެޑަލްތައް ހާސިލްކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުންނަށް ސަރުކާރުން ފައިސާދޭން މިހާތަަނަށް ނިންމާފައިނުވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ވޮއިސްއިން ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ހޫދު ވިދާޅުވީ އައިއޯއައިޖީގައި ރަން މެޑަލް ހާސިލްކުރި ކުޅުންތެރިންނަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދޭން އަދި މިހާތަނަށް ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިންވެސް ސަރަހައްދީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ފައިސާގެ އިނާމު ދީފައެވެ.

އެގޮތުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހޯދި ޓީމްއަށް ވަނީ މީގެ ކުރިން އެތައް ފަހަރަކު ބޮޑެތި ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅާފައިކަން ފާހަަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު