ADS BY PIZZA KITCHEN
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ރަސްމީ ނަން ބަދަލުކުރަނީ

ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ދެވިފައިވާ ނަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސް ގެ ނަން "ދިވެހި ފުލުުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލް" އަށް ބަދަލު ކުރަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލުގައި ހިމަނާ ގޮތަށް އެ ބިލް ދިރާސާކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީ އިން ފާސްކޮށްފިއެވެ....

3 17 hours ago

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

އޭއެފްސީ ކަޕް ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް އަޝްފާގު ކާމިޔާބުކޮށްފި!

އޭޝިޔަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަނުން ކްލަބްތަކަށް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތްކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ޖަހާފައިވާ އެންމެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމަށް ބާއްވާ "އޭއެފްސީ ކަޕް ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް" ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ކާ...

0 4 days ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ

އާރާ 5 0 11 months ago
އާރާ 4 0 1 year ago
އާރާ 3 0 1 year ago
އާރާ 2 0 1 year ago