ADS BY HDC
އެންމެ ފަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވި ސަބަބު ސްޓެލްކޯއިން ސާފުކޮށްދީފި

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ)ގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ބިލްތައް ބޮޑުވެފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިމަހުގެ ބިލް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މީސް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން "ވޮއިސް"އިން ސުވާލުކުރުމުން، ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ބިލްތައް ބޮޑުވެފައިވާ ސަބަބު ސާފުކޮށްދީފައެވެ. އެކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފް ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް، ހުސައިން ފަހުމީ މި ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ބިލްތައް ބޮޑުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ދެމުންދިޔަ ސަބްސިޑީ މި މަހުގެ ބިލްގައި ހިމެނިފައި ނުވުމުންކ...

12 1 day ago

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ