ADS BY FAHI CAB
ޓާމިނަލްގެ މައްސަަލައިގައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވީ ސިއްރު ރިޕޯޓެއް ނޫން: އޭސީސީ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އަލަށް ގާއިމްކުރި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްޔަށްދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓަކީ ސިއްރު ރިޕޯޓެއް ނޫންކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ....

0 1 day ago
ADS BY IAC

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބިރާހުރެ ޔުނައިޓެޑް ތިބެން ހަމަޖެއްސި ހޮޓެލް ބަދަލުކޮށްފި

ދުނީޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބިރާހުރެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ސްޕެއިންގައި ތިބެން ހަމަޖެއްސި ހޮޓެލް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑުން މިގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ރަފައެލް ބެނީޓޭޒް މިހާރު އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ޗައިނާގެ ކްލަބް ޑާލިއާން ޔީފަންގް މީ...

0 6 days ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ

އާރާ 5 0 2 months ago
އާރާ 4 0 2 months ago
އާރާ 3 0 3 months ago
އާރާ 2 0 3 months ago