ރާއްޖެޓީވީއަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ދިނީ މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާތީ: ޑިފެންސް

ރާއްޖެޓީވީ ގެ ޝޯއަކަށް އެމްއެންޑީއެފް އުޅަނދުތައް ބޭނުން ކުރަން ދިނީ ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި މީހުންގެ ފުރާނައާއި މުދަލަށް ގެއްލުންވާ ބާވަތުގެ ކަންކަމުގައި މީހުންގެ މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވިދ...

1 2 hours ago