ޚަބަރު

ދީނުގެނަމުގަ މުސްލިމުން ކަތިލާ ބަޔަކީ އިސްލާމީ އުންމަތަށް ނިސްބަތްކުރުން ހެޔޮވާވަރު ބައެއް ނޫން: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި އެބައެއްގެ އަތްތަކުން މުސްލިމުން ކަތިލައި މަރާ ބަޔަކީ އިސްލާމީ އުންމަތަށް ނިސްބަތްކުރުން ހެޔޮވާވަރު ބައެއް ނޫންކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ދާދިފަހުން ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަ...

1 2 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU