ޚަބަރު

އެމްޑީއެން އުތެމަ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރެވޭނީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތައް: ފުލުހުން

އިސްލާމް ދީނާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓްނެރެފައިވާ އެމް.ޑީ.އެން އާއި އުތެމައިގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގެ ތަފްސީލު ހިއްސާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ އިއްތިޙާދުން ފުލުހުން ކިބައިން އެދުމުން އެ މައުލޫމާތު ދޭން ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ.އެމް.ޑީ.އެން އާއި އުތެމައިގެ ތަޙްޤީޤުގެ މަޢުލޫމާތ...

2 9 hours ago

އިތުރަށް