ވެކްސިނަކީ އާއްމު ދިރިއުޅުމެއްގެ ހާލަތަށް ދެވެން އޮތް މަގު: ރައީސް ޞާލިހު

ކޮވިޑް-19އާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ ވެކްސިނަކީ އާއްމު ދިރިއުޅުމެއްގެ ހާލަތާއި ހަމައަށް ވާސިލްވުމަށް އޮތް މަގުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ރައީސް ޞާލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެތައް މަސްތަކެއް ވާންދެން ދަތި އުނދަގޫތައް ތަހައްމަލ...

0 14 minutes ago