މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއާއި އިޤުތިޞާދަށް ދެވުނު ހަމަލާއެއް: ރައީސް ޞާލިޙު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ ދެވުނު ހަމަލާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށާއި އިޤުތިޞާދަށް ދެވުނު ހަމަލާއެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މި ހަމަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމާއި މުޚާޠަބު...

0 5 hours ago