އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުންވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަށް "ފުލް ޓޮލަރެންސް"؟

2018ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގައި މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު، ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކޮށް އުޅުނު އެއް ބަހަކަށް ވެގެންދާނީ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްއެވެ. އެއީ އެކިކަހަލަ ސީރިއަސް މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަަޅު އެޅުމުގައި، މޫނަކަށް ކަނދުރާއަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެކަން ކުރާނެކަމ...

1 1 day ago