މިއަދު މައިލޯ ކޭކެއް އަޅަމާ!

މައިލޯ ކޭކަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ. "ވޮއިސް"ގެ ކިޔުންތެރިންނާއި މިފަހަރު މި ހިއްސާކޮށްލަނީ މައިލޯ ކޭކު ތައްޔާރުކޮށްލާނެ ގޮތެވެ.ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:2 ޖޯޑު މައިލޯ3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގެރިކިރު4 ބިސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:އެންމެ ފުރަތަމަ މައިލޯ އާއި ބިސް އަދި ގެރިކިރު ރަނގަޅަށް ...

0 2 days ago