ދަރިން ގާތު ނުބުނަންވީ 10 ޖުމްލަ.

ގިނަފަހަރަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުންނަމަ މައިންބަފައިންނަކީ އަބަދުވެސް ހެޔޮގޮތް އެނގޭ މީހުންނެވެ. އަދި އެމީހުން ދުވަހަކުވެސް ގޯސްގޮތަކަށް ކަންތަކެއް ނުކުރާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، އަހަރެމެން މައިންބަފައިންނަށްވެސް ބައެއްފަހަރު ގޯސް ހެދޭކަމެވެ. ރުޅިއާދެވުމުން ބައެއްފަހަރަށް ބު...

3 2 months ago