ސައުދީ ވަލީއަހުދާއި އިޒްރޭލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބައްދަލުކުރިކަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ދޮގުކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނާއި އިޒްރޭލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބިންޖަމިން ނެތަންހާޔޫ ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށް މީޑިޔާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ވާހަކަތައް ސައުދީީ އަރަބިއްޔާއިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރުހާދު އަލް ސައުދު ޓްވިޓަރގައި ވިދާޅުވ...

0 1 week ago