ނޭޕާލުން ސިނޮފާމް ވެކްސިން ގަންނަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ އަގު ނޫހަކުން ހާމަކުރުމުން ނުތަަނަވަސްކަމެއް!

ނޭޕާލްގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާގެ ސިނޮފާމް ކުންފުނީގެ އަތުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ގަތުމަށް ރާވާފައިވާކަމަށްބުނެ ޑޯޒެއްގެ އަގު އެގައުމުގެ ނޫހަކުން ހާމަކުރުމުން ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.ނޭޕާލްގެ މަޝްހޫރު ނޫހެއްކަމަށްވާ "ދަ ކަތަމަންޑޫ ޕޯސްޓް"ގައި އެގައުމުގެ ކޮމާރސް މިނިސްޓަރ ރާޖްކިޝްވޮރް ޔާދަވްއާ...

0 13 hours ago