މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އޮމާންއިން!

ނިމިގެންދިޔަ މާޗްމަހުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައަދަދެއްގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވަނީ އޮމާންއިންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.ކަސްޓަމްސްއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވި މާރިޗު މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އ...

0 2 weeks ago