ކޭޕީއެމްޖީގެ ޕާޓްނަރަކަށް އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ ސީއެފްއޯ މިހާދު!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކޮންސަލްޓަންސީ ފާރމްކަމަށްވާ ކޭޕީއެމްޖީގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ މުހައްމަދު މިހާދު އައްޔަންކުރެވުނުކަން އެ ކުންފުނިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެމިއީ މިފަދަ ބޮޑު ކޮންސަލްޓަންސީ ފާރމެއްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެއްސަކު އައްޔަނ...

0 2 days ago