ވިޔަފާރި

ހުޅުމާލޭ ޓްރޭޑް މާކެޓް ބާއްވަނީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާއަކުން ނޫން!

އަންނަ މާރޗް މަހުގެ 26 ހުން ފެށިގެން އެޕްރީލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބާއްވާ ޓްރޭޑް މާކެޓް އިންތިޒާމްކުރަނީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާއިން ނޫންކަމަށް އެ އިވެންޓް އިންތިޒާމްކުރާ ސްޓްރައިވް އިވެންޓްސް އެންޑް އެންޓަޓައިންމެންޓްއިން ބުނެފިއެވެ.އެ ކުންފުނިން މިހެން ބ...

0 7 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU