ވިޔަފާރި

ޖޫންމަހުގެ ކަރަންޓް ބިލުން 40 އިންސައްތަ ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ކަނޑާލައި، އަލުން ބިލް ފޮނުވަނީ

ޖޫންމަހުގައި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ)ގެ ފަރާތުން ގެތަކަށް ފޮނުވި ކަރަންޓް ބިލުން 40 އިންސައްތަ ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ކަނޑާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.އެކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން މުޣުނީ ޖޫން...

0 20 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU