ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް މޯބައިލް ޕޭގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލްގެ މޯބައިލް ޕޭ ކަސްޓަަމަރުންނާއި މާާޗަންޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.ސްކޭން ޓު ޕޭ އެންޑް ޕޭ ބައި ލިކްން ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަމުގައި ހިންގާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި QR ކޯޑު ސްކޭންކޮށްގެން އަދި ލިންކް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ދައްކައިގެން 3 ކަަސްޓަަމަރުން އަދި 3 މާޗަންޓުންނަށް 30...

0 13 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU