މިއީ ހޯމްސްޓޭ ތައާރަފްކުރަން އެންމެ އެދެވޭ ވަގުތާމެދު ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން ސުވާލު އުފައްދައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައިމިވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ ހޯމްސްޓޭ ޓުއަރިޒަމް ތައާރަފް ކުރަން އެންމެ އެދެވޭ ވަގުތު ކަމާއި މެދު ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް) އިން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފިއެވެ.ގޭމްއިން މިފަދައިން ސުވާލު އުފައްދާފައިމިވަނީ ހޯމް...

0 4 days ago