ވިޔަފާރި

އެމްޓީޑީސީ ހިއްސާގެ ބާޒާރުންވެސް ގެއްލިއްޖެ

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ޓޫރިޒަމް ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެމްޓީޑީސީ، ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ގެއްލިއްޖެއެވެ.މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ޑެއިލީ ޓްރޭޑިންގ ބޯޑަށް ބަލާއިރު، ބޯޑުގައި އެމްޓީޑީސީގެ ނަން ނެތްތާ ދެމަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ޓްރ...

0 17 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU