ވިޔަފާރި

މިއަހަަރަކު އިންޓަރނެޓެއް އަގުހެޔޮ ނުވާނެ!

މިއަަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނެޓް އަގުހެޔޮކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ނޫސްވެރިންނާާއި އެކު އޮތް ނުވަގަޑި އިވެންޓްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެ އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު ހަމްދާން ވިދާޅުވީ އިންޓ...

0 11 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU