ހިޔާކުރަން ކުރި ޚަރަދު މިލިއަނުން: ހިޔާ 15 ފުލެޓުގެ ފިނިޝިން ނިންމާލެވޭނެ ވަރުގެ ޚަރަދެއް!

އިޖުތިމާޢީ އެކި ކަންކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތި އަދަދުތައް ބަޖެޓުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހިމަނައެވެ. އެކަންކަމަކީ މުޖުތަމައުގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި، މުޖުތަމައުގައި އެހީއަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުނިން ކަނޑައާޅާފައިވާ ބަޖެޓެކެވެ.މިފަދަ އެހީތައް މިހާތަނ...

5 1 day ago