ޚަބަރު

ހަމަނުޖެހުން ހިންގިކަމަށް ބުނާ 400 އެއްހާ ބިދޭސީން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ 400 އެއްހާ ބިދޭސީން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފިއެވެ.އެކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ފޮނުވާލާފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ދެ ސައިޓެއްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގިކަމަށް ބުނެ ބަންގްލަދޭޝް އަދި އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުންތަކެކެވެ. މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީވެސް ވޯކް ވިސ...

0 2 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU