ޚަބަރު

އެއާޕޯޓްގެ ހީވާގި ފަޔަރ ފައިޓަރުންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް!

ކޮވިޑް-19ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ފެށުނުކަން ޔަގީންވި ހިސާބުން ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެކު ސަރުކާރުން އެޅި އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިޔަވަޅަކީ މާލެ ލޮކްޑައުންކުރުމެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް، ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއި ނުލައި މެނުވީ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ދ...

0 1 hour ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU