ޤައުމީ މަންހަޖު އެންމެ ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ ދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް: އާދަމް ޝަރީފް

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޤައުމީ މަންހަޖު އެންމެ ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ ދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އިންޑިއާއިން ޤުރްއާން ޓީޗަރުންތަކެއް ގެންނައުމާއި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން، ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރ...

0 54 seconds ago