ޚަބަރު

ރާާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް އަޅަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމާާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ނުވަަ ސަަރަހައްދެއްގައި ޓާޝަރީ ފެންވ...

0 52 minutes ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU