ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އެމްއެމްޕީއާރސީ ހިޔާނާތް ރިޕޯޓް: އެސްއޯއެފްއިން މަހުލޫފްއަށް 33 ހާސް ޑޮލަރ ދިން؟

- 3 months ago 11 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޮޑު ޚިޔާނާތުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބުނު އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަކުން ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޚުލޫފަށް 33،000ޑޮލަރ ލިބުނުކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މިކަން ހާމަވެފައިވަނީ އޭސީސީގެ ފަރާތުން މިއަދު އާންމުކުރި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓުންނެވެ.

އެ ރިޕޯޓްގައި ވާގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 002-700925-7701 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު، އެ ފައިސާތައް ފޮނުވާފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފްވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެގޮތުން މަޚުލޫފަށް އެސްއޯއެފްގެ ޑޮލަރ އެކައުންޓުން 33،000ޑޮލަރ ލިބުނުކަމަށް ތަހުގީގު ރިޕޯޓްގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފައިސާ މަހުލޫފަށް ލިބިލައްވާފައިވަނީ ކީއްވެތޯ އެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

40%

60%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
11 ކޮމެންޓް

ތިއޮތީ މަހުލޫފުގެ ސޯޓް ބޭލިފަ ދެންއަތްޖަހަ

މިމީހުން އަތުން މިފައިސާ އަތުލައި ދައުލަތަށް ނަގަން ގޮވާލަން. އަދި ދައުވާކޮށް ކުއްވެރިވާ ބަޔަކަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން..

ބިތުފަންގި ނެގީމަ ކެޔޮކޭވަރަކާ ކޭމީހުންނާވެސް އެނގޭނެ.

ތިވެސް ކޮންމެސް ޕްލޭނެއްް... އެއްކަމަކުން ރެކެން ތިންކަންތައް ފަޅައެއް ނާރުވާނެ... އަދިވެސް މި ސަރުކާރުގެ މީހުން ތީގެ އަޑީގަވެސް އަދި އެހެނިހެން ޚިޔާނާތާއި ކަރަޕްޝަންގަވެސް ތިބޭނެ... ކާކުތަ މާ މާތްވެގެން މިއުޅެނީ

މިކަލޭގެ އަނގަ ތެޅިއިރު ހީވީ މަތިންފައިބާހުރި މީހެންހެން އެކަމަކު ރިޕޯތު އައިއިރު މިކަލޭގެ ވެސް މިއޮތީ ސޯޓު ބޭލިފަ އޮރިޔާން ވެފަ ދެން އިސްތިއުފާދީ މިހާރު ޔަގީންވެއްޖެ ވަގު ކޮބައިކަން

ކަލޯ ދީބަލަ 1000 ހާ ޑޮލަރު

މަހުލޫފަކަސް ޖެހޭނީ މަޤާމުން ދުހުރުކުރަން. ޙިޔާނާތުގެ އަދަބުލިބެންޖެހޭ

ހަހަހަ ގުދޯ ގުދޯ މިކިޔަނީ. އަމިއްލަ ސޯޓު ނުބޭލެނީސް ތި ރިޕޯޓް ނައްތާލާ

ޢެއްވެސް މީހަކީ ހުދު ފޮތިކޮޅަކަށް ނުވާނެ ފަސްބައިގައި މިލަހުންނާނެ

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު