ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެވޭނީ ބުރުގާ ބާލައިގެން!

- 3 months ago 9 - ޝަފްރާޒް އހ

ސްރީލަންކާގައި މިވަގުތު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ދިވެހިން ގިނަ އަދަދަކަށް ގޮސްއުޅޭ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނުމަށް ބުރުގާ ނަގައިގެން ނޫނީ ނުވަދެވޭގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

"ވޮއިސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މިކަން ކުރިމަތިވި ދިވެހި އާއިލާއަކުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މިއަދު އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނުމުގެ ކުރިން މެއިންގޭޓްގެ ޗެކްޕޮއިންޓުން ބުރުގާ ބާލައިގެން ނޫނީ ނުވަދެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މަންމައާއި އާއިލާއެކު ދިޔައީ. މަންމަ ބުރުގާ ނަގަން ދެކޮޅު ހެދުމުން މަންމަ ނުވައްދާ. އަޅުގަނޑު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ޖެހޭތީ ބުރުގާ ބާލައިގެން ވަންނަންޖެހުނީ. މިކަން މިގޮތަށް ކުރަން ޖެހުމުން ބުރުގާ ނަގަންޖެހުނު އަންހެންކުދިން ވަރަށް ރުއި. ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމުން އަސަރުކުރި އަޅުގަނޑުމެނަށް" ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެންބަސީން ބުނެފައިވަނީ އެޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި ކެތްތެރިކަމާއެކު އެފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށެވެ.

އަޕްޑޭޓް: މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލުން މިހާރު ވަނީ މިކަން ހިނގައިދިޔައީ މިސްކޮމިއުނިކޭޝަންއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މީގެ ފަހުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބުރުގާ ބޭލުމަށް ނުބުނާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް މޫނު ބުރުގާ އަޅާފަރާތްތަކުގެ މޫނު ދެއްކުމުން ނޫނީ ނުވަދެވޭނެކަމަށް ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލުން ވާހަކަ ދެއްކި މުވަޒަފު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

11%

83%

5%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
9 ކޮމެންޓް

ޢިސްލާމްދީނާ ތިހާދެކޮޅު ގައުނެއްގަ އުޅޭކަށް ނުވާނެ.

އަޅުގަނޑު ވެސް މިއަދު ދިޔައިން ލަންކާހޮސްޕިޓަލްށް.ޢެކަމް ނުބުނޭ ބުރުގާ ބާލާކަށް.ތިބި ސިފައިންވެސް ސެކިއުރިޓީ ވެސް ތިބި.އެމީހުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ވެސްް ނުބުނޭ. ސިފައިންގެ މީހެއް އައިސް ބުނި ޕާސްޕޯޓް ދައްކާށޭ.ދެން އިތުރު ކަމެއްނުކުރޭ..އަދި އަޅުގަނޑު ހުރީ ދިގުކޮން ކަޅުހެދުން ލާފަވެސް.

މިވަރުންދަންޔާ އަދި ރާއްޖޭގަވެސް މިކަންކުރާނެ

އެމީހުން ބުރުގާ ކިޔަނީ މޫނުއަޅާފަ ހުންނަ ނިގާބަށް. ހިޖާބް އާއި ދޭތި އޮޅިގެން މީހުން ހިފެހެއްޓި. މަވެސް މިދިޔައީ އާދައިގެ ބުރުގާގަ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފަ.

ދެން މިގައުމުގަ ތިބި ލަންކާމީހުންނައް އަހަރެމެން ހަދަންވީ ކިހިނެތް

ޖަނގިޔާ ބާލައިގެން ނޫނީ ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ނެހެދިކަން ރަނގަޅު.

ހަބަރު