ފަހުވަގުތު އަރާ، ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހަމަލާދިނުމުން އަޑުބަރޭ ދަނޑުން ފޮނުވާލައިފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ފޯނޭޝަންސް ކަޕްގައި ޝީޝެލްސްއާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ 90 މިނެޓް ހަމަވެފައިވަނިކޮށް އިތުރު ވަގުތުގައި ކުޅެން އަރާ، އައްސަދު ޢަލީ (އަޑުބަރޭ) ކުޅުންތެރިޔަކަށް ގަސްދުގައި ހަމަލާ ދިނުމުން ރަތް ކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

ދެންމެ ސްރީލަންކާގައި ކުޅުނު މި މެޗްފައި އަޑުބަރޭއަށް ރަތް ކާޑު ދައްކާފައިވަނީ އޭނާ ކުޅެން އެރިތާ އެންމެ މިނެޓެއްވެސް ނުވަނީހެވެ.

އަޑުބަރޭވަނީ ރާއްޖެއަށް ގޯލެއްޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނު ވަގުތެއްގައި، ބޯޅަވެސް ނެތި ޝީޝެލްސްގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އުޅަނބޮށިން ހަމަލާ ދީފައެވެ. އަޑުބަރޭގެ މިއަމަލު ގިނަ ބަޔަކު މިހާރުދަނީ ކުށްވެރި ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ރާއްޖޭގެ ފަޚްވެރި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހިންގުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

އަޑުބަރޭއަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެކެވެ. އޭނާއަކީ ކޯޓުގައި ހިނގާ މައްސަލައަކާއި ގުޅުންހުރި މީހެއްކަމަށްވާތީ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ޓީމްގައި އޭނާ ހިމަނަން ނިންމި ހިސާބުން ގިނަބަޔަކު ވަނީ ޤައުމީ ޓީމްގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ.

0 – 0 ން އެއްވަރުވެގެން ނިމުނު މި މެޗްއާއިއެކު ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށްވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ރާއްޖެ އަތުން ހޯދި ޕޮއިންޓާ އެކު ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ލިބުނީ ސީޝެލްސްއަށެވެ. ފަހު ޖާގައަށް ވާދަކުރާނީ ލަންކާ އަދި ބަންގްލަދޭޝްއެވެ.

 

42%42%14%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.