ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައިފި

- 2 months ago 4 - މުހައްމަދު ޝާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރަލާއި ބެހޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ތަހުގީގް ކުރުމަށް އެމަނިިކުފާނު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްއުސްތާޛް އަހްމަދް ސިއްދީޤް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އއ. ތޮއްޑޫގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުން އިންތިހާއަށް ފައިދާވެ މުއްސަނދިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމަށް ބާރު އަޅުއްވާ ފަދަ މޭރުކަމުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މިވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސިއްދީޤްގެ ޓްވީޓްގައި ފުލުހުންނަށް ގޮވާލައްވާފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށް އޭމަނިކުފާނު ރަލާއި ބެހޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ތަހުގީގް ކުރުމަށެވެ.

ސިއްދީޤް މިފަދައިން ގޮވާލެއްވި އިރު އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފް ވާހަކަތައް ދެއްކި ބައެއް ފަރާތްތައް މީގެ ކުރިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވެއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
4 ކޮމެންޓް

ޜާވިއްކިއަސްރަނގަޅުވާނެ ސާލިހުގެ ސަރުކާރަށް މިކަން ރަނގަޅު!

އެސޮރެއް ހައްޔަރެއް ނުކުރެވޭނެ. އެ ގަދަ މީހެއް

ޙަމައެކަނި ޙާޝިރު ކުރިކަން! ވީކަމެއް ޙަރާމް!

ސިއްދީގުމެންއަބަދުވެސްދަމަނީއެހެންބުނާތަންކޮޅުދެއްކިވާހަކަފެށިގެންވިދާޅުވޭ

ހަބަރު