ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ޓްރީ ޓޮޕުން އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިންއަށް ޙާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ދެނީ!

- 3 months ago 0 - ޝަފްރާޒް އހ

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަހަރުގެ "ވޯލްޑް އިމިއުނައިޒޭޝަން ވީކް"އަށް އަޙައްމިއްޔަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން 25 އޭޕްރީލް 2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެގޮތުން އިންފްލުއެންޒާ ފްލޫ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން %10 ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިންފްލުއެންޒާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސީންގެ ހިދުމަތް، ބޮޑެތި މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިވެކްސީންއަކީ ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ޖެހޭ ވެކްސިންއަކަށްވާތީވެ، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްއިން ވެކްސިންޖަހަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ އާންމު ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުގެ އެސެސްމެންޓް ހެދޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވެސް ޓްރީޓޮޕުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ވެކްސީންޖެހުމަށް އިސްކަންދެވޭނީ ވަޑައިންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތަރުތީބުން، ހެނދުނު 9ން ހަވީރު 5 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު