MNP and MDP leadership
 މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން--

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނައުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ރައީސް ނަޝީދު، ނާޒިމް އަރިހަށް!

މިބައްދަލުވުން ބޭއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) ގެ އެހީތެރިކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން އެދިއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ސިލްސިލާކޮށް އެކި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި އެމަނިކުފާނާއި އެ ޕާޓީގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބައްދަލު ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މިއަދުވަނީ އެމްއެންޕީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު އެމްއެންޕީ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ރައީސް ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއިއެކު މިއަދު އެމްއެންޕީގެ ލީޑަރޝިޕާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

އެމްއެންޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ މުހިންމު އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވި، އެކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނުކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިންމު އިސްލާހުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނުކަމަށާއި އެގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޖުޑީޝަރީއާމެދު އިތުބާރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށާއި، ވެރިކަން ކުރުމުގެ ނިޒާމްގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުންފަދަ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނުކަމަށް އެޕާޓީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް އެޕާޓީން ބުނީ، ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލާ ގުޅޭ މިފަދަ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ކުރިން މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އެމްއެންޕީން ވަނީ ބުނެފައިވާނޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެހެންކަމުން، އެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެޕާޓީން ގޮތެއް ނިންމާނީ، ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކައުންސިލްގައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ އިތުރުން، ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެކޭގޮތް ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%100%0%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. ތީތި ކަޑަޔެ ނަސީދުގެ ވެރިކަން ބަގާވާތަކުން ވަޓާލި ބަޔަކާ ބައްދަލު ކުރާކަށް ނުޖެޙޭ. ވަރަށް ސަލާން

  2. ބަލަތީހުސްބާގީންދެއްތޯ އަނެއްކާބާގީންގެކައިރިއަށްސަލާންޖަހަން ؟
    ތިކަންބޭނުމިއްޔާ ތިޔަކަމުގެ ހައްގުވެރިން ރައްޔިތުންގެ ކައިތިއަށްނުދާންތިއުޅެނީކީއްވެތޯ ؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.