ފާޑުކިޔުމުން މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

- 3 months ago 4 - ރިމާހް އިސާ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މަށިމާލި ޕެރޭޑްގައި ފާޑުކިޔުމުން މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެކަމަނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ހަނގާކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން އަޑުއުފުލަން ވާނެކަމަށެވެ.

"އެއީ އަޅުގަނޑާއި ތިޔަބޭފުޅާއާއި ދިމާލަށް ކަމުގައިވިޔަސް" އެކަމަނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ އެ އިޝާރާތްކުރައްވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތަކުގައި އޮތް މަށިމާލި ޕެރޭޑަށެވެ. އެ ޕެރޭޑްގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލައަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަނީ ގެއްލޭ ބެޑްޝީޓްގެ ނަމުގައި ފްލޯޓެއް ދައްކާލާފައެވެ.

އެ ޕެރޭޑަކީ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔަން ޒަމާނުއްސުރެ ބާއްވާ ޕެރޭޑަކަށްވީއިރު، މިއީ އެ ޕެރޭޑާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ ފަރާތަކު އާންމުގޮތެއްގައި ހިތްހަމަނުޖެހުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
4 ކޮމެންޓް

މަށިމާލިވ ޕެރޭޑަކީވ ސިޔާސީކަންކަމަށްވ ފާޑުކިޔުމަށް ބާއްވާވ ޕެރޭޑެއްނޫން.

ކުޅުދުއްފުށީ މަށި މާލީ ޕެރޭޑް އިންތިޒާމު ކުރާފަރާއްތަކަށް ށުކުރާއި ތަހުނިޔާ ކިޔަން

ޝިދާ ޕްލީޒް ހަޖަމް ކޮށްބަލަ. އެއީ ނުވާ ކަމަކަށް ނުވާނެ. ކުރީ ސަރުކާރަށްވެސް މިދުވަސް އައި. އެމީހުނަށް ހަޖަމް ކުރެވުނު.

ހަބަރު