ADS BY VOICE

މީގެފަހުން ރިލީޒް ސާމްޕަލް ނަގަން ގެއަށް ނުދާނެ!

- 1 week ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ތިބޭ ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލާއިރު ނަގަންޖެހޭ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް މީގެ ފަހުން ގެއަށް ނުދާނެކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ރޭ އޮތް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީޤު ވިދާޅުވީ މިއަދުން ފެށިގެން މާލޭގައި ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރިލީޒް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ މާފަންނު މަދަރުސާގައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސާމްޕަލް ނަގަން ދާން ޖެހުމުން އެޗްޕީއޭގެ ފަރާތުން މެސެޖެއް ނުވަތަ ފޯންކޯލެއް އަންނާނެކަމަށް ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދައިން އަންނަ އިރުގައިވެސް އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ބޭނުން ނުކުރުމަށާއި، މާސްކް އަޅައި ގައިދުރުކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ނަޒްލާ އިރުޝާދު ދެއްވިއެވެ.

ޑރ.ނަޒްލާ އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާލޭގައި ރިލީޒް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް މާފަންނު މަދަރުސާއަށް ދާންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ބަލި ހާލަތާއި އުމުރު ހުރިގޮތުން އެތަނަށް ނާދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ސާމްޕަލްތައް ނެގުމަށް ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމްތަކުން ގެތަކަށް ދާނެއެވެ.

އަދި ހުޅުމާލެއާއި ވިލިމާލޭގައިވެސް މިހާތަނަށް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އާރްއާރްޓީތަކުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. 

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު