ADS BY VOICE

ފައްޅި ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި، ފުލުހުން މިކަމުގެ ތަފްސީލް ހާމަކޮށްދެއްވާ: ރައްޔިތުންގެ ގުޅުން

- 1 week ago 6 - އިނާޒް މޫސާ

އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކުގެ އަހުލުވެރިން އަޅުކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައްޅި ރާއްޖޭގައި ހުރިކަން ހާމަވާކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކަކުން އެއްވެގެން އުފައްދާފައިވާ ޤައުމީ ޙަރަކާތް "ރައްޔިތުންގެ ގުޅުން" ގެ ފަރާތުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ރައްޔިތުންގެ ގުޅުމުގެ ނަމުގައި ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކެއް ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ މިގުޅުމުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ޝީ ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އިސްވެ ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނެވި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއެވެ.

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހާމަކުރެއްްވި ގޮތުގައި، ފާރެއް ރޭނިފައި ނެތްނަމަވެސް ނުވަތަ ނަންބޯޑެއް ހަރުކުރެވިފައި ނެތްނަމަވެސް، ޣައިރު މުސްލިމުން އަޅުކަންކުރަން ބޭނުންކުރާ ފައްޅީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ތަންތަން ރާއްޖޭގައި އެބަހުރިކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާތަކުން މިހައިތަނަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުން ހާމަވެފައި ވާކަމުގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތައް އަދި އޮތްގޮތުން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ހުއްދަ ނުދެވޭނެތީވެ ނަންބޯޑު އެޅުވުމަށް ނުކުޅެދިފައި ވިއަސް، އޮފީސްތަކާއި ގެސްޓް ހައުސް ފަދަ ތަންތަނުގައި ފައްޅިކަމަށް ބެލެވޭނެ އަޅުކަންކުރެވޭ ތަންތަން އެބަހުރިކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާތަކަށް ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކަށް ބިނާކޮށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ވަނީ އެ ޖަމިއްޔާތަކުން ހޯދުމަށްފަހު މިކުރާ އެތުހުމަތުތައް ތަޙްޤީޤު ކުރަށްވައި، ދޮގު ނުވަތަ ތެދުކަންވެސް އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ހާމަކޮށްދެއްވައި ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލަށްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން ތަފްޞީލު ހާމަކުރަށްވާނީ، އެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިތުރު ހޯދުންތަކާއެކު ފައިނަލް ރިޕޯޓު ނިންމުމަށް ފަހުގައިކަންވެސް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.57%

14%

28%

6 ކޮމެންޓް

ޜާއްޖޭގައި ފައްޅި ހުންނަތާ ކިތައް އަހަރު ވެއްޖެ ހާދަ ލަހަކުން އޮޑިޓް ކުރަން ތިބުނީ

މީސްތަކުން ނޭ ހީހީފަ މަޖާކޮށްފަ ކޮމެންޓް ތިކުރަނީ މީ ކުޑަކުޑަ ކަމެއް ނޫން . ޙަޤީގަތް ބަލާ ބަލާފަ ކޮމެންޓް ކުރޭ މަޖަލަކަށް ނުނަގާ .

އެބުނީ ރަގަޅަށް ރިސޯޓެއްގެ މޫދުގަ ބޮޑު ފައްޅިއެއް އެޅީ ޔާމީނު ވެރިކަމުގަ

ހަބަރު