ADS BY VATHIYARA

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ކާކުކަން އޮޅިއްޖެ: ޝުޖާއު

- 2 months ago 4 - ރިމާހް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ކާކުކަން އޮޅިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރާނީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރަކީ ކޮބައިކަން ކަށަވަރުވުމުންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން އެކަމަށް ރައްދުދެއްވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޝުޖާއު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާމީންކަމަށާއި އެއީ ސުވާލެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅާއި އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރާނަމަ ކުރަނީ ކޮން ރައީސެއްކަން އެނގެން އެބަޖެހޭކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ތިތަނުން އެގަހު ކޭލެއް މިގަހު ކޭލެއް ނޭނގޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮޅިއްޖެ"، ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
4 ކޮމެންޓް

އަހަރުމެނަަށް އެނގޭ ރައީސް ވެސް ވަކިކުރަން، އަހަރުމެން ނޫޅެން ވަކިނުވެގެނެއް.

އޮޅެމުން އޮޅެމުންގޮސް ތިމާމީހާގެ ޖެންޑާއަކީ ކޮބައިކަންވެސް މީނަޔަށް އޮޅިދާނެ.

ކަލޭ ވޯޓުލާގެން ހޮވިރައީސެއްނުހުއްނާނެ .. ކަލެއައްއެގޭކައްނުޖެހޭ ބުރާތިނުވެ ...

ހަބަރު