ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ބާބްރީ މަސްޖިދު ހުރިތަނުގައި އަޅާ ފައްޅީގެ ބިންގާ އަޅައިފި

- 1 month ago 0 - ރިމާހް

އިންޑިޔާގެ އަޔޯދިޔާ ޝަހަރުގައި ބާބްރީ މަސްޖިދު ކުރިން ހުރިތަނުގައި އަޅާ ހިންދޫންގެ ރާމް ކަލާނގެ ފައްޅީގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި ފައްޅީގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅުއްވާދެއްވީ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯދީގެ އިތުރުން އަޔޯދިޔާ ޝަހަރު ނިސްބަތްވާ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ ޔޯގީ އަދިތުޔަނާތު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީގެ ގިނަ އިސް ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މި ފައްޅީގެ ބިންގާ އެޅުމަށްފަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ބުނެފައިވަނީ އެ ބިން މިނިވަންވެފައިވާ ކަމަށާއި، ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ވަގުތީ ޓެންޓެއްގައި އުޅެމުންދިޔަ ހިންދޫން އަޅުކަންކުރާ ރާމް ކަލާނގެއަށްޓަކައި ބޮޑު ގެއެއް ބިނާވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތަށްޓަކައި ގިނަ ބަޔަކު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވިއިރު، އެމީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މާސްކް އަޅައި ގައިދުރުކަން ތަންފީޒުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބީބީސީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، އުއްތަރު ޕްރަދޭޝަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ސަރަހައްދެކެވެ.

އިންޑިޔާގެ އެންޑީޓީވީން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި މި ފައްޅީގައި ތިން ބުރި ހުންނައިރު، އުސްމިނުގައި 161 ފޫޓު ހުންނާނެއެވެ. މި ފައްޅި އިމާރާތްކުރުމަށް އިންޑިއާގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރަނާއި ރިހި ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މި ފައްޅީގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

މި ފައްޅީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިތަނަކީ ހިންދޫންގެ ބިމެއްކަމަށް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުންނެވެ.

ހިންދޫން ގަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ އެ މިސްކިތްހުރި ބިމަކީ އެމީހުންގެ ކަލާނގެއެއްކަމުގައިވާ ރާާމް އުފަންވިތަނެވެ. ނަމަވެސް 16ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި މުސްލިމުން އެތަނަށް ވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ފައްޅި ތަޅާލީކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމުގައިވެސް ވަނީ އެ މިސްކިތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ ހުސްބިމެއްގައި ނޫންކަމަށާއި އެއީ ފައްޅިއެއް ހުރި ތަނެއްކަން އެނގެން އޮތްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ވަނީ ބާާބްރީ މަސްޖިދު ހުރި ބިން ހިންދޫއިންނާއި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، އެތަނުގައި ފައްޅިއެއް އެޅުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ ޓްރަސްޓެއް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާއިމްކުރުމަށް ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އަދި ކޯޓުން ވަނީ މިސްކިތް ހުރި ބިން އަތުލުމުގެ ބަދަލުގައި މުސްލިމުންނަށް އަޔޯދްޔާ ޝަހަރުން ފަސް އޭކަރުގެ ބިމެއް ދިނުމަށްވެސް ނިންމާފައެވެ.

ހިންދޫއިން މިސްކިތް ތަޅާލާފައިވަނީ 1992 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިސްކިތް ތަޅާލަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީވެސް ހިމެނެއެވެ.

50%

50%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު