ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގައި އިންސާފު ގާއިމްކުރަންޖެހޭ، މަންފާ ލިބުނު އެތައް ބަޔަކު އެބަތިބި: އަދީބު

- 3 days ago 0 - ރިމާހް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބަލައި އިންސާފު ގާއިމްކުރަންޖެހޭކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހައިކޯޓްގައި މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުމެއްގައެވެ. އަދީބަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތްތައް ހިނގި މުއްދަތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި ފަރާތެވެ. 

މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަދީބު ވިދާޅުވީ މިއީ މައުޟޫއީގޮތުން ބަލައި ނިންމަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަންވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ދައުލަތަށް ދެމުންގެންދާ އެއްބާރުލުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދީބު ވަނީ މި ސަރުކާރުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކު މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުމުގެ އިހުލާސްތެރިކަމާއި ގާބިލްކަން ހުރިކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދީބު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި އިންސާފު ގާއިމު ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި މަންފާ ލިބުނު އެތައް ބަޔަކު އެބަތިބިކަމަށެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި އަދީބު ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަކާއި ނުލާއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު