ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ އިތުރަށް އެންޑީއެމްއިން ރިސޯޓަކަށް ފައިސާދެއްކި: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

- 7 months ago 0 - ރިމާހް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އެކަހެރިކުރާ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައެޅުނު ރިސޯޓަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ އިތުރަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ފައިސާދައްކާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY EHEE

އެ އޮފީހުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ދާދި ދެންމެއަކު އާންމުކުރި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޮވިޑް-19 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައެވެ.

މި ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބަލިމީހުންނާއި އެކަހެރިކުރާ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ކަރަންޓީން/އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދައުލަތަށް ބައެއް ރިސޯޓްތައް ގިނަވެގެން ތިން މަހުގެ މުއްދަތަށް ނެގުމަށް އެއްބަސްވުންތަކެއް ގާއިމްކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ކޮޓަރިއަކަށް ދުވާލަކު 750 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން، އިތުރު އެއްވެސް ކަމަކަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަން ނުޖެހޭނެފަދަ ގޮތަކަށްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ރިސޯޓަކުން ޓީޖީއެސްޓީއަށްވާ 12 އިންސައްތަ ހިމެނޭގޮތަށް ދުވާލަކު 840 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ބިލްކޮށްފައިވާކަމަށް ވަނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޖުމްލަ 206،280 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގެސްޓްހައުސްތަކުން އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމުގައިވެސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ ގެސްޓްހައުސްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްވެސް ގާއިމްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު