ADS BY VATHIYARA

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާރވިސަސްއަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާރވިސަސްއަށް ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި މަގާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ( ނ ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމުގައި އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގަންޖެހޭ މަޝްރޫތަށް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން އަދި މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތެލެސީމިއާ އެންޑް އަދަރ ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިޚްތިޞާޞްތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ފަރުވާ ކުރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުމާއި ފަރުވާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ތެރެއިން ރިވިއު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން އަދި މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ދުރު ރާސްތާ، މެދު އަދި ކުރު ރާސްތާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް އެކުލަވާލުމާއި، ފަރުވާގެކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި، މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވައި ތަންފީޒްކޮށް ހިންގައި މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީވެސް މި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މި މަގާމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 8 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ، މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 9 އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، މަގާމުގެ މަސައްކަތު ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

މި މަގާމާއި ގުޅޭ ތައުލީމީ ދާއިރާތަކަކީ ހެލްތު ސައިންސް، ލެބޯޓަރީ ސައިންސް، މެނޭޖްމަންޓް، މެޑިސިން، ނާސިންގއެވެ.

ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ތެލަސީމިއާއިން ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތެލަސީމިއާ އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް ފަރުވާދިނުމާއި، ތެލަސީމިއާ އާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ އާންމު ޒިންމާ ގައުމުގެ ފެންވަރުގައި އުފުލައި، އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށްޓަކައި، ތެލަސީމިއާ އެންޑް އަދަރ ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ސެންޓަރެއް އުފައްދަން ޖެހެއެވެ. އަދި ވަޒީރުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާނެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަކު މި ސެންޓަރގައި ހުންނަން ޖެހެއެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު