ADS BY PIZZA KITCHEN

އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރީ ނިދުމަށް ޚާއްސަ މެޝިނެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭތީ

- 1 month ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކުރީގެ ނައިބު ރަޢީސް އަޙްމަދު އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރެއްވީ ސިއްޙީ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ލަފާއަރުވާފައި ވާތީއާއި ނިދުމުގައި މެޝިމެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ރޭ ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވީ ނައިބު ރައީސް އަދީބް ގެއަށް ބަދަލުކުރެއްވީ ސިއްޙީ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންލިޔުން ދީފައިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެގޮތުން އަދީބަށް ނިދުމުގައި މައްސަލަ ތަކެއް ހުރެ، އެކަމަށް ޚާއްސަ މެޝިނެއް ބޭނުންކުރަން ޑޮކްޓަރުން ލިޔުންދީފައިވާ ކަމަށް އިމްރާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މެޝިނަކީ ޖަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މެޝިނެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނިދުމުގައި މައްސަލަ ހުރުމުގެ އިތުރުން ފުއްޕާމޭގަވެސް މައްސަލަ ހުންނަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ލިޔުން ދީފައިވާ ކަަމަށް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރުން އެގޮތަށް ލިޔުންދެއްވާފައިވަނީ އަދީބު ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ވެއްޓިވަޑައިގެން ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަދީބަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެއީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން، ކުރި ހަތް ދައުވާއާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ހަތް ދަޢުވާއަށް އޭނާ ވަނީ އިއުތިރާފްވެވަޑައިގެންފައެވެ

33%

66%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ނިދަން ފަސޭހައީ އެމެޝިން ބޭނުންކޮށްލީމަދޯ.

ހަބަރު